[ X ]
[ X ]
[ X ]
Conformitatea eliberării actelor permisive și administrării taxelor, amenzilor și plăților aferente mediului, auditată de Curtea de Conturi
27 Iunie

Sistemul de amenzi și prejudicii necesită a fi revizuit, urmând a fi consolidate și eforturile pentru colectarea restanțelor la plăți, taxe și amenzi aferente mediului, concluzionează auditul public extern.

În context, Curtea de Conturi a Republicii Moldova, la data de 27 iunie curent, a examinat în cadrul unei ședințe Raportului auditului conformității eliberării actelor permisive și administrării taxelor, amenzilor și plăților aferente mediului.

Autorizarea activităților cu impact asupra mediului, se efectuează de către Agenția de Mediu (AM) și Agenția pentru Geologie și Resurse Minerale (AGRM), prin eliberarea actelor permisive persoanelor fizice și juridice care practică activitatea de întreprinzător cu impact asupra mediului. În procesul de eliberare a actelor permisive în domeniul mediului, sunt implicate și alte instituții care sunt responsabile de controlul preventiv, precum: Agenția „Apele Moldovei” (AAM), Agenția Națională pentru Sănătate Publică, Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA), Inspectoratul pentru Protecția Mediului (IPM), etc.

Conform cadrului normativ, în domeniul mediului sunt emise 34 de acte permisive, dintre care 2 sunt emise de AGRM, 32 de AM și 4 documente conexe aferente eliberării actelor permisive, care fac parte din setul de documente necesare pentru anexare la solicitarea actului permisiv.

În cadrul ședinței, auditorii au informat că, pe parcursul perioadei 2019-2021 au fost eliberate 94617 acte permisive în domeniul mediului, inclusiv în anul 2019 – 26218 acte permisive; 2020 – 34739 acte permisive; 2021 – 33660 acte permisive, și încasate în bugetul statului venituri în sumă totală de 1 mld. 85,1 mil. lei.

Procesul de gestionare și emitere a actelor permisive este realizat prin intermediul sistemelor informaționale automatizate: Sistemul Informațional Automatizat de gestionare și eliberare a actelor permisive (SIA GEAP); Sistemul Informațional Automatizat „Managementul Deșeurilor” (SIA MD) și Sistemul Informațional Automatizat de Gestionare a Permiselor de Pescuit (SIA e-pescuit).

Cu privire la administrarea plăților, taxelor și amenzilor aferente mediului se atestă următoarele. În anii 2019-2021 la bugetul de stat au fost încasate plăți în sumă totală de 1 mld. 78,4 mil. lei, fiind atestată creșterea încasărilor, cauzată inclusiv de schimbarea în anul 2020 a sistemului de plăți pentru resurse naturale, în special a modului de calculare a plaților pentru extragerea mineralelor utile (ECO 114612), ceea ce a dus la o creștere a încasărilor de la 46 mil.lei în 2020 la 55,3 mil. lei în 2021.

Procesul de administrate a plăților și amenzilor aferente mediului denotă unele deficiențe:

  • abordarea neuniformă privind încasarea veniturilor acumulate din eliberarea actelor permisive, unele fiind încasate la bugetul de stat, iar altele în bugetele proprii ale emitenților actelor permisive;
  • restanțele înregistrate la plățile pentru poluarea mediului administrate de Serviciul Fiscal de Stat au atestat o creștere continuă, în anul 2021 față de anul 2020 – cu 3,1 mil. lei;
  • se atestă lipsa sau insuficiența conlucrării și comunicării între Agenției de Mediu, Inspectoratul pentru Protecția Mediului și Serviciul Fiscal de Stat, ceea ce a cauzat captarea apei în lipsa autorizației de mediu și neîncasarea posibilelor venituri la bugetul de stat  în valoarea minimă de 1,7 mil. lei și maximă de 5,0 mil. lei;
  • în anii 2019-2021, ca urmare a controalelor efectuate, IPM a calculat prejudiciu cauzat mediului în sumă totală de 897,2 mil. lei, dintre care au fost achitate doar 6,1 mil. lei sau 0,7%.

Neajustarea pe parcursul mai multor ani a cuantumului de salariul minim și coeficienților pentru prejudicii cauzate mediului în domeniul silviculturii, a lipsit pe parcursul mai multor ani bugetul de stat de mijloace financiare semnificative. Astfel, la baza calculului prejudiciului cauzat mediului în domeniul silviculturii, stabilite prin Codul silvic, stă salariul minim, care este stabilit prin Decretul președintelui Republicii Moldova nr. 181/1994, cuantumul căruia constituie 18 lei, care a evaluat până la 50 lei până în prezent.

În final, Curtea de Conturi concluzionează că, cadrul normativ general și cel special care pun în aplicare politica de protecție a mediului, reglementează domeniul de evaluare a impactului asupra mediului și a expertizei ecologice, înregistrează mai multe carente, prevederi ambigue și prevederi depășite, inclusiv conflicte de norme, care pot împiedica aplicarea clară, coerentă și uniformă a prevederilor adoptate, urmând a fi întreprinse măsuri urgente și stringente de armonizare a cadrului normativ aferent mediului

Inapoi la arhiva noutaților