[ X ]
[ X ]
[ X ]
Administrarea şi dezvoltarea Sistemului Informaţional al SFS – sarcina de bază a Î.S. „Fiscservinform”
18 Decembrie

Astăzi societatea globală evoluează prin rolul tot mai sporit acordat tehnologiei informaţiei şi comunicaţiei. Aceste inovaţii au un impact decisiv în reformarea sistemului de administrare publică şi în Republica Moldova, tranzitând societara spre una digitală bazată pe cunoştinţe. Serviciile electronice publice şi conceptul de „e-Guvernare” sunt elemente cheie şi în dezvoltarea Serviciului Fiscal de Stat din RM, transmite CURENTUL cu referire la un comunicat al Î.S. „Fiscservinform”.

Respectiv, pentru o mai bună exploatare a potenţialului tehnologiilor  informaţionale în sectorul fiscal, întru asigurarea unui proces continuu de dezvoltare inovativă şi sistemică a infrastructurii de aplicaţii software şi servicii electronice, mentenanţa calitativă a tuturor componentelor info-comunicaţionale ale autorităţii fiscale, Guvernul RM prin Hotîrărea nr. 344 din  30.04.2009, a stabilit Î.S. „Fiscservinform” o serie de sarcini şi atribuţii în special aferente sistemului informaţional integrat fiscal din Moldova.

Corespunzător acestui act normativ, Întreprinderea de Stat “Fiscservinform” este desemnată „în calitate de administrator tehnico-tehnologic al sistemului informaţional al Serviciului Fiscal de Stat, care exercită următoarele funcţii de bază: 

  • administrarea, menţinerea, dezvoltarea şi asigurarea funcţionării Sistemului informaţional integrat prevăzut de Codul fiscal şi a infrastructurii acestuia;
  • procesarea electronică a datelor şi informaţiilor fiscale în Sistemul informaţional al Serviciului Fiscal de Stat, organizarea şi administrarea arhivei acestora;
  • gestionarea Registrului de stat al producţiei marcate cu marcă comercială de stat şi/sau cu timbre de acciz şi a resurselor informaţionale specializate necesare pentru crearea, dezvoltarea şi exploatarea acestuia;
  • oferirea informaţiei depline şi veridice organelor de drept şi de control, în conformitate cu principiile de bază ale creării Sistemului informaţional al Serviciului Fiscal de Stat”.

În contextul dat, relaţiile Î.S. „Fiscservinform” cu Serviciul Fiscal de Stat sunt reglementate de „Contractul de prestare a serviciilor de administrator tehnico-tehnologic al Sistemului informaţional al Serviciului fiscal de Stat (SISFS)”. Potrivit contractului enunţat întreprinderea asigură administrarea şi întreţinerea Sistemului informaţional fiscal, dezvoltarea serviciilor electronice pentru contribuabili la solicitarea Serviciului Fiscal de Stat şi integrarea lor ulterioară în infrastructura de guvernare electronică din Republica Moldova.

Astfel, Sistemul informaţional fiscal, privit sub aspect complex – reprezintă un proces continuu de eficientizare a domeniului administrării contribuabililor, impozitelor şi taxelor colectate în Bugetul de Stat. Automatizarea proceselor interne din cadrul instituţiei fiscale, integrarea serviciilor electronice în infrastructura Sistemului informaţional fiscal determină direct creşterea eficienţei guvernării şi nemijlocit a procesului de administrare fiscală. Concomitent, realizarea procedurilor de administrare fiscală în regim on-line, utilizînd avantajele oferite de tehnologiile info-comunicaţionale eficientizează interacţiunea între contribuabili şi Serviciul Fiscal de Stat.

Ajustarea funcţionalităţilor la modificările legislative sau înzestrarea cu instrumente noi a  subsistemelor Sistemului informaţional al Serviciului Fiscal de Stat, are loc în baza documentului „Solicitării de prestare a serviciilor de mentenanţă adaptivă pentru subsistemele SISFS”, care este aprobată de conducerea IFPS. În cazul necesităţii de dezvoltare a unui nou serviciu electronic sau soluţii informatice, are loc aplicarea procedurii de gestiune sistemică a proiectelor din domeniul IT bazat pe principiul dezvoltării Sistemului informaţional integrat – parte componentă a infrastructurii de guvernare electronică din RM.

În procesul de elaborare a unui modul/sistem/serviciu, întreprinderea respectă prevederile contractuale şi cele specificate în „Reglementarea tehnică a MTIC „Procesele ciclului de viaţă al software-ului” RT 38370656 – 002:2006, urmărind ca în final atît beneficiarul (Serviciul Fiscal de Stat), cît şi utilizatorul de facto (cetăţeanul) să dispună de un instrument calitativ, ce satisface exigenţele fiecărei părţi. Astfel, au loc următoarele procese:

  1. lucrări de analiză şi iniţiere – care presupun elaborarea concepţiei/caietului de sarcini în baza solicitării IFPS. „Prin intermediul acestor documente Elaboratorului (adică Î.S. „Fiscservinform”) sunt comunicate percepţiile generale vizavi de produsul dorit, utilizîndu-se pentru acesta un limbaj comun, fără detalii de ordin tehnic.

Ulterior, echipa de proiect instituită la nivel de întreprindere, în baza concepţiei sau caietului de sarcini şi a solicitării IFPS, elaborează sarcina tehnică. Aprobarea sarcinii tehnice de către Beneficiar (SFS) este importantă, dat fiind faptul că sunt definitivate şi stabilite elementele cheie care ar trebui să fie prezente în cadrul produsului imaginat. La etapa de elaborare a sarcinii tehnice are loc analiza cerinţelor faţă de sistem, se descriu în detaliu business-procesele şi interacţiunea acestora, precum şi alte elemente,  fiind deja expuse într-un limbaj funcţional tehnic.

Sarcina tehnică aprobată, este documentul ce confirmă trecerea la executarea lucrărilor de elaborare a produsului software.” – precizează Vladimir Radionov, şeful Direcţiei dezvoltare proiecte din cadrul Î.S. „Fiscservinform”.

  1. lucrări de programare şi testare – în baza sarcinii tehnice aprobate, specialiştii întreprinderii efectuează lucrări de elaborare a sistemului, testarea acestuia şi întocmirea proceselor-verbale de testare pentru diferite tipuri de teste efectuate.
  2. lucrări de documentare – în rezultatul testărilor desfăşurate se execută lucrări de documentare. Acestea includ activităţi de perfectare a documentaţiei soft, precum: ghidurile de instalare/utilizare, manuale, documentaţia de arhitectură a sistemului, proiectul tehnic etc.
  3. lucrările de integrare – odată finisate toate actele necesare, proiectul trece la o nouă etapă, astfel încît au loc lucrările de integrare, care presupun (după caz) pregătirea infrastructurii utilizatorului şi utilarea tehnică în care va funcţiona produsul software, verificarea şi configurarea capacităţii de funcţionare a produsului software în condiţii reale de exploatare, precum şi organizarea instruirii personalului privind lucrul cu produsul software sau cu componentele acestuia, iar drept rezultat fiind informarea IFPS privind lucrările efectuate.
  4. exploatarea sistemului – într-un final se realizează lucrări de gestionare a proiectului. Acestea încep cu instalarea şi confirmarea documentară a începerii utilizării produsului software. La nivelul dat, produsul software sau părţile lui separate se pot modifica şi/sau adapta. Elementele de ieşire ale acestei etapei sunt actul de primire-predare elaborat de întreprindere şi aprobat de către IFPS, propunerile de modificare şi/sau înştiinţări despre problemele apărute.

Toate lucrările se execută în condiţii de maximă colaborare cu specialiştii din cadrul SFS, care dispun de competenţă în domeniul de administrare fiscală, cunosc în detaliu care este scopul, necesităţile, aşteptările şi justificarea de a dezvolta sistemul software, pentru că suntem conştienţi că doar prin conlucrare continuă putem obţine cele mai bune rezultate.

Aprobarea documentaţiei pe proiecte de către IFPS, constituie dovada obiectivă a faptului că produsul software dezvoltat de către întreprindere, corespunde cerinţelor şi necesităţilor înaintate de Serviciul Fiscal de Stat.

În vederea asigurării unui nivel de securitate sporit al reţelelor şi sistemelor informatice, la proiectarea soluţiilor şi serviciilor electronice se iau în considerare legislaţia naţională şi standardele internaţionale de protecţie şi securizare a datelor cu caracter personal, confidenţial şi cu caracter fiscal. Asigurarea complexă a securităţii la fel are o abordare sistemică şi cuprinde următoarele aspecte:

confidenţialitatea informaţiei: prevenirea obţinerii informaţiilor de către persoanele care nu au drepturile şi competenţele respective;

integritatea logică a datelor: prevenirea introducerii, actualizării şi ştergerii nesancţionate a informaţiei sau introducerii datelor denaturate;

securitatea infrastructurii informaţionale de tentative privind defectarea sau modificarea funcţionării acesteia;

continuitatea activităţii şi funcţionării SISFS şi a acţiunilor de restabilire rapidă a funcţionalităţii acestui Sistem.

Cele expuse descriu aspecte principale de ordin organizaţional, metodologic şi tehnologic, potrivit cărora este concepută şi va fi implementată ideea realizării soluţiei informatice integre şi dinamice, ce ar asigura suportul informatic al autorităţilor, instituţiilor, persoanelor fizice şi juridice, care trebuie să colaboreze în vederea consolidării spaţiului informaţional al Sistemului fiscal de stat. Suntem încrezuţi că modernizarea soluţiei existente va impulsiona crearea unui Sistem informatic fiscal integrat orientat spre prestarea de servicii calitative pentru contribuabili, prin îmbunătăţirea proceselor administrării fiscale, facilitarea comunicării electronice, cum sunt depunerea declaraţiilor şi dărilor de seamă fiscale în formă electronică, accesul la profilurile contribuabililor şi utilizarea serviciilor de „self-service”, sporirea eficienţei proceselor de colectare a impozitelor prin identificarea şi perceperea impozitelor restante. Totodată, aceste acţiuni presupun şi asigurarea colaboratorilor SFS cu instrumente adecvate proceselor de lucru, care ar facilita şi optimiza exercitarea funcţiilor acestora. Valorificarea potenţialului tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor de către Î.S ”Fiscservinform”, implementarea soluţiilor moderne de prelucrare a informaţiei precum şi automatizarea procedurilor de administrare fiscală va îmbunătăţi calitativ procesul de luare a deciziei, va face posibilă eficientizarea activităţii Serviciului Fiscal de Stat, iar esenţa motto-ului „Funcţionarul fiscal în serviciul Contribuabilului” va fi asigurată pe deplin.

Sursa: fiscservinform.md

Inapoi la arhiva noutaților