[ X ]
[ X ]
[ X ]
Raportul auditului situațiilor financiare ale Ministerului Apărării – examinate de Curtea de Conturi
22 Aprilie

Curtea de Conturi a examinat Raportul auditului rapoartelor financiare consolidate ale Ministerului Apărării încheiate la 31 decembrie 2018, transmite CURENTUL.

Scopul misiunii de audit a constat în obținerea probelor suficiente și relevante pentru oferirea unei asigurări rezonabile că, sub toate aspectele semnificative, rapoartele financiare consolidate ale Ministerului Apărării încheiate la 31 decembrie 2018 prezintă o imagine corectă și fidelă în conformitate cu cadrul de raportare financiară aplicabil și, în ansamblul său, nu conțin denaturări semnificative.

Pentru realizarea funcțiilor de bază, Ministerul este finanțat de la bugetul de stat conform limitelor aprobate în legea bugetară anuală.

Prin Legea bugetului de stat pentru anul 2018, pentru realizarea obiectivelor de bază și desfășurării activității operaționale, Ministerului Apărării i-au fost aprobate alocații în sumă de 616,4 mil. lei, care pe parcursul anului au fost precizate în sumă de 639,4 mil. lei, dintre care – 597,5 mil. lei de la bugetul de stat, 33,4 mil. lei – venituri colectate și proiecte finanțate din surse externe în sumă de 8,5 mil. lei. Executarea de casă față de planul precizat s-a realizat la nivel de 98,8% sau cu 7,5 mil. lei mai puțin.

Probele de audit denotă, că informațiile din rapoartele financiare au fost afectate în unele cazuri de nerespectarea cadrului normativ privind clasificarea, contabilizarea bunurilor materiale, calcularea uzurii, precum și înregistrarea unor operațiuni economice la conturile distincte de cheltuieli.

Prezentarea denaturată a elementelor patrimoniale aferente bunurilor imobile cu circa 114,8 mil. lei, a fost generată de neînregistrarea în evidența contabilă și cadastrală a 325 apartamente de serviciu în valoare de 111,7 mil. lei, a echipamentului instalat în apartamentele respective în valoare de 3,0 mil. lei, precum și a imobilului locativ, în valoare de 70,6 mii lei.

De asemenea, auditul relevă neînregistrarea drepturilor patrimoniale asupra 779 bunuri imobile (clădiri și apartamente de serviciu) cu valoarea de bilanț de 357,5 mil. lei aflate în proprietatea Ministerului Apărării, situație care poate preceda riscuri majore asupra integrității bunurilor patrimoniale gestionate de Ministerul Apărării.

Clasificarea neregulamentară pe grupe de conturi a mijloacelor fixe a afectat semnificativ prezentarea reală și inteligibilă în rapoartele financiare a informațiilor privind mijloacele fixe, prin recunoașterea eronată a acestora, în valoare de circa 11,0 mil. lei și a stocurilor de materiale circulante în sumă de 166,4 mil. lei cu impact asupra valorii uzurii și rezultatului financiar.

Totodată, s-a constatat deținerea a 1404 mijloace fixe uzate integral, valoarea cărora însumează circa 117,6 mil. lei, aflate în exploatare în procesele operaționale, precum și mijloace fixe și stocuri de materiale circulante moral învechite, care nu se utilizează în ultimii 3 ani, în sumă de circa 26,4 mil. lei.

Potrivit datelor registrului terenurilor, Ministerul Apărării dispune de 65 de loturi de teren cu suprafața de 3318,6 hectare. Conform datelor evidenței contabile la 31decembrie 2018 au fost înregistrate și raportate 38 loturi de teren în valoare de 771,0 mil. lei. Prezentarea denaturată a elementelor patrimoniale aferente terenurilor cu 639,1 mil. lei, a fost cauzată de necontabilizarea a 17 loturi de teren aflat în gestionare cu suprafața totală de 1283,1 hectare. Totodată se atestă, neînregistrarea drepturilor patrimoniale și necontabilizarea a 10 loturi de teren cu suprafața de 1099,6 hectare, ceea ce generează un impact semnificativ asupra plenitudinii prezentării informațiilor din rapoartele financiare, precum și riscuri majore de integritate.

Auditul denotă faptul că, neținerea evidenței contabile de către o instituție subordonată conform contabilității de angajamente în conformitate cu normele metodologice pentru perioada iulie – decembrie 2018 a condiționat limitarea auditului în obținerea probelor de asigurare privind valoarea mijloacelor financiare și patrimoniale înscrisă în evidența contabilă și, respectiv, raportată în situațiile financiare întocmite la 31 decembrie 2018.

Totodată, efectuarea neconformă a inventarierii anuale a elementelor de mijloace fixe și a stocurilor de materiale circulante a determinat imposibilitatea auditului în obținerea probelor de audit suficiente și adecvate privind existența, exactitatea și exhaustivitatea informațiilor aferente elementelor patrimoniale de activ.

În aspectul altor domenii auditate se denotă, că managementul instituțional nu a aplicat instrumente suficiente pentru asigurarea corectitudinii aplicării normelor legale privind acordarea premiilor. Astfel, acordarea premiilor cu abateri de la cadrul legal a generat cheltuieli suplimentare în sumă de 2,4 mil. lei.

Totodată se relevă, că incorectitudinea stabilirii codului funcției și coeficientului de salarizare pentru personalul uneia din subdiviziunile Ministerului Apărării, poate genera riscuri majore la stabilirea și calcularea plăților salariale ale angajaților respectivi.

În cadrul Ministerului Apărării sistemul de controlul intern managerial instituit are o funcționalitate redusă și fragmentată, ceea ce a influențat veridicitatea și plenitudinea informațiilor reflectate în rapoartele financiare, fapt confirmat de: neidentificarea și neinițierea descrierii proceselor operaționale de către unele subdiviziuni structurale; nedefinirea și nedescrierea unor proceduri și acțiuni de control; ne desfășurarea activităților privind evaluarea și monitorizarea riscurilor; neîntocmirea registrului riscurilor consolidat pentru anul 2018 și altele.

Activitățile de audit intern urmează să fie consolidate pentru a oferi asigurare și consiliere eficientă și eficace privind îmbunătățirea și dezvoltarea sistemului de control intern managerial. Funcția de audit intern a fost suplinită din 18 iunie 2018, până la finele anului fiind efectuate 2 misiuni de audit neplanificate inițial.

Ministerul Apărării a întreprins unele măsuri privind remedierea erorilor constatate la întocmirea rapoartelor financiare pentru anul 2018. Astfel, au fost remediate și efectuate corectări în sumă totală de 940,2 mil. lei, care au impact asupra îmbunătățirii raportării financiare pentru anul 2019. Deci, au fost: contabilizate 325 de apartamente de serviciu în valoare de 111,6 mil. lei, echipamentul în valoare de 3,0 mil. lei și imobilul locativ în valoare de 70,6 mii lei; corectată clasificarea mijloacelor fixe în sumă de 8,3 mil. lei și stocuri de materiale circulante de 165,6 mil. lei; înregistrate în evidența contabilă 17 loturi de teren în valoare de 639,1 mil. lei; contabilizate cheltuielile privind reparațiile capitale în sumă de 10,5 mil. lei; atribuite la valoarea mărfurilor importate valoarea taxelor vamale și pentru import în sumă de 2,1 mil. lei.

Menționăm că, Curtea de Conturi a înaintat recomandările de rigoare, care urmează a fi implementate în termen de 3 luni din data intrării în vigoare a Hotărârii.

Cristina Pendea

Inapoi la arhiva noutaților