[ X ]
[ X ]
Raportul auditului rapoartelor financiare ale proiectului „Reforma învățământului în Moldova” – examinat de CCRM
4 Decembrie

Curtea de Conturi a Republicii Moldova a examinat, la data de 4 decembrie curent, Raportul auditului rapoartelor financiare ale Proiectului „Reforma învățământului în Moldova” încheiate la 31 decembrie 2019, transmite CURENTUL.

În anul 2013, Guvernul Republicii Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare au semnat Acordul de finanțare, în vederea obținerii unui credit în valoare de 26,1 mil. DST, echivalentă cu 40,0 mil. dol. SUA, pentru implementarea reformei structurale în sectorul educației. În anul 2018 s-a acordat finanțare adițională în sumă de 10,0 mil. dol. SUA. Data modificată de închidere a Proiectului este 30 aprilie 2022.

Obiectivul de Dezvoltare al Proiectului este de a îmbunătăți condițiile de învățare în școlile vizate și de a consolida sistemele de monitorizare în educație ale beneficiarului, prin promovarea reformelor eficiente în sectorul educației.

Auditul financiar a fost exercitat în baza condițiilor prevăzute de Acordul de finanțare și cerințele stabilite în termenii de referință elaborați de către Banca Mondială, având drept scop obținerea unei asigurări rezonabile că, pentru exercițiul bugetar încheiat la 31 decembrie 2019, toate operațiunile financiare semnificative au fost prezentate la valori veridice și fidele cu exprimarea opiniei de audit, în baza rapoartelor financiare interimare întocmite de către responsabilii de implementare a Proiectului.

Proiectul este format din trei componente, responsabil pentru consolidarea informației financiare în rapoarte fiind Ministerul Educației, Culturii și Cercetării (MECC).

Din suma totală a Proiectului, la situația din 31.12.2019, au fost debursate mijloace la nivel de 58,1%, sau 29,0 mil. dol. SUA. Cheltuielile totale executate au însumat 22,1 mil. dol. SUA, soldul format în contul trezorerial fiind de 6,9 mil. dol. SUA.

Misiunea de audit a stabilit că cheltuielile efectuate pe parcursul anului 2019 au fost reflectate corect în rapoartele financiare. Toate sumele și datele aferente tranzacțiilor executate în cadrul componentelor au fost înregistrate conform și corespund destinației activității.

Astfel, în opinia echipei de audit, rapoartele financiare ale Proiectului „Reforma învățământului în Moldova” pentru exercițiul încheiat la 31 decembrie 2019, sub toate aspectele semnificative, oferă o imagine corectă și fidelă în conformitate cu cadrul de raportare financiară aplicabil potrivit cerințelor Băncii Mondiale.

Totodată misiunea de audit a menționat informații relevante utilizatorilor raportului, precum:

Prin Legea bugetului de stat pentru anul 2019, în cadrul Proiectului au fost inițial aprobate mijloace financiare în sumă totală de 272,9 mil. lei, dintre care în bugetul MECC – 160,3 mil. lei, Instituției Publice „Fondul de Investiții Sociale din Moldova” (FISM) – 92,0 mil. lei și autorităților publice locale – 20,6 mil. lei. Pe parcursul anului, suma totală aprobată a fost ajustată până la 156,6 mil. lei. Nivelul de executare a mijloacelor alocate constituie 105,3 mil. lei, sau 67,2% față de alocațiile precizate
Mijloacele executate de MECC în anul 2019 din unele Componente ale Proiectului au însumat 7,9 mil. lei, sau 53 % din valoarea planificată. Nivelul redus de executare a mijloacelor se datorează extinderii perioadelor de implementare a unor activități datorită modificării termenului de finisare a Proiectului.
MECC i-au fost alocate 33,0 mil. lei pentru formarea profesională a cadrelor didactice, de conducere din învățământul general și pentru dezvoltarea conținuturilor curriculare la disciplinele școlare din învățământul primar, gimnazial și liceal. Nivelul executat al alocațiilor constituie 23,2 mil. lei, iar soldul de mijloace neutilizat de 9,8 mil. lei a rămas disponibil pentru finanțare și utilizare în anul 2020.
Potrivit Manualului operațional al Proiectului, FISM este responsabilă de reabilitarea a 17 școli de circumscripție. Pentru lucrările de renovare a instituțiilor de învățământ au fost alocate 86,0 mil. lei. Nivelul de executare a cheltuielilor a constituit 68,8%, sau 59,2 mil. lei.

Selectarea celor 17 școli, care sunt renovate prin intermediul FISM, s-a efectuat de către MECC, în baza unor criterii convenite cu Banca Mondială. S-a stabilit că, FISM a transferat toată responsabilitatea delegată acestuia privind reabilitarea instituțiilor de învățământ selectate către beneficiarii investițiilor (primăriile localităților). Totodată, la contractarea lucrărilor civile, FISM participă doar la desfășurarea și organizarea procedurilor de achiziție, iar încheierea contractului se realizează doar între beneficiarul investiției și contractantul desemnat câștigător.

Totodată, misiunea de audit a constatat următoarele:

Conform prevederilor Acordului de investiții, FISM nu va efectua nici o plată pentru cheltuielile suportate înainte de data semnării Acordului. Contrar acestei prevederi, au fost contractate și achitate servicii de proiectare în sumă totală de 2,48 mil. lei
Deși, conform Acordurilor de investiții nu este admisă majorarea valorii finanțării din contul Proiectului inițial stabilite, la efectuarea ajustărilor în 4 Acorduri de investiții încheiate, de către FISM a fost admisă depășirea acestei contribuții cu 548,05 mii lei
Concomitent, la contractarea lucrărilor și serviciilor de către FISM a fost admisă depășirea valorii ajustate din Acordurile de investiții încheiate pentru reabilitarea a 7 instituții de învățământ cu 121,0 mii lei.
Referitor la cheltuielile operaționale ale FISM, se menționează că Acordul de implementare încheiat între MECC și FISM, Manualul operațional al Proiectului, Planul de procurări aprobat de către Banca Mondială nu prevăd criterii clare pentru definirea și stabilirea acestora. Totodată, auditul nu a identificat asigurări regulamentare referitor la stabilirea cuantumului de 6,3% pentru finanțarea cheltuielilor operaționale ale FISM din contul finanțării totale acordate acestuia pentru implementarea Componentei A.2 a Proiectului.

Deși, resursele acordate urmează să fie folosite exclusiv pentru scopurile Proiectului, FISM utilizează mijloace din diferite Proiecte ce le gestionează, cu repartizarea proporțională a cheltuielilor, astfel încât limitele de cheltuieli să nu depășească bugetul planificat.

Din totalul mijloacelor planificate pentru realizarea cheltuielilor operaționale, în anul 2019 au fost executate 202,6 mii dol. SUA, dintre care 90,8% au fost îndreptate spre remunerarea a 23 salariați angajați la FISM în baza contractelor individuale de muncă.

Potrivit Legii bugetului de stat pentru anul 2019, la 9 instituții de învățământ reabilitate în cadrul Proiectului le-au fost aprobate și alocate 14,1 mil. lei pentru procurarea utilajului și mobilierului școlar și 3,0 mil. lei pentru dotarea laboratoarelor. Ulterior, sumele alocate au fost precizate cu soldurile neexecutate în anul 2018 în mărime de 18,8 mil. lei. Instituțiile de învățământ au executat mijloace în sumă de 13,0 mil. lei, sau la nivel de 69,4%, fiind înregistrat un sold de alocații disponibile la consiliile raionale în sumă de 5,8 mil. lei.

La fel, bugetelor locale le-au fost alocate 3,5 mil. lei pentru formarea profesională a cadrelor didactice și de conducere din instituțiile de învățământ preșcolar, gimnazial și liceal în scopul implementării documentelor de politici curriculare. Repartizarea transferurilor s-a realizat la 35 bugete locale în conformitate cu Anexa nr.7 la Legea bugetului de stat. Sumele alocate au fost executate în mărime de 3,4 mil. lei sau la nivel de 98,8%, astfel fiind format un sold de mijloace neutilizate în sumă de 42,7 mii lei, care a rămas disponibil pentru finanțare și utilizare pentru anul 2020.

La situația din 31.12.2019, la 13 instituții de învățământ renovate de FISM lucrările sunt în proces de execuție, iar la 4 instituții lucrările au fost finalizate fiind întocmite și semnate procesele-verbale de recepție la terminarea lucrărilor. Recepția finală a lucrărilor, conform clauzelor contractuale, se va realiza peste 6 luni după terminarea lucrărilor.

Inapoi la arhiva noutaților