[ X ]
Poliția informează despre modificările la Legea privind activitatea particulară de detectiv şi de pază
12 Ianuarie

Inspectoratul General al Poliţie informează că, la 21.09.2017, Parlamentul Republicii Moldova a adoptat Legea pentru modificarea şi completarea unor acte legislative, care a intrat în vigoare la 27.10.2017, transmite CURENTUL.

Conform actului legislativ prenotat a fost modificată şi completată Legea privind activitatea particulară de detectiv şi de pază, astfel încât s-a substituit licenţa pentru activitatea particulară de pază cu autorizaţie pentru activitatea particulară de pază.

În vederea creării condiţiilor accesibile şi optime pentru cetăţeni, precum şi eficientizării mecanismului de primire a documentelor şi eliberare a actelor permisive pentru autorizarea activităţii de pază particulară, sunt stabilite zilele şi orele de primire a cetăţenilor.

Primirea şi eliberarea actelor permisive pentru autorizarea activităţii de pază particulară ţine de competenţa Secţiei supraveghere activităţi pază a Direcţiei activităţi licenţiate a Direcţiei generale securitate publică a Inspectoratului General al Poliţiei, care primeşte la audienţă cetăţenii în fiecare zi de luni-vineri, de la ora 0900  până la 1200 şi de la ora 1300 până la 1600, în sediul Direcţiei generale securitate publică din mun. Chişinău, str. Aleea Gării 38.

Pentru autorizarea activităţii particulare de pază, persoana juridică interesată trebuie să depună la organul de poliţie competent o cerere însoţită de următoarele documente:

–copia de pe documentul care atestă înregistrarea întreprinderii;

–extrasul din ordinul privind numirea în funcţie a conducătorului organizaţiei particulare de pază sau copia procesului-verbal al şedinţei asociaţilor privind numirea în funcţie a administratorului organizaţiei;

–certificatul de la medicul narcolog, eliberat cu cel mult 12 luni înainte de data depunerii cererii;

–certificatul de la medicul psihiatru, eliberat cu cel mult 12 luni înainte de data depunerii cererii;

–declaraţia pe propria răspundere cu privire la lipsa antecedentelor penale şi contravenţionale;

–copia buletinului de identitate a conducătorului;

–copia diplomei de studii superioare a conducătorului;

–copia certificatului de absolvire a cursurilor de calificare sau copia carnetului de muncă ce confirmă activitatea de cel puţin 3 ani în organizaţii specializate de pază;

– lista serviciilor de pază pe care solicitantul de autorizaţie preconizează să le presteze;

– modelul siglei organizaţiei pentru aprobare;

– modelul legitimaţiei, aprobat de conducătorul organizaţiei particulare de pază

– regulamentul intern de activitate al organizației particulare de pază, aprobat de către conducătorul acesteia;

– copia diplomei de studii medii sau superioare de specialist în calculatoare, automatică şi informatică sau electronică (pentru specialiştii în domeniul proiectării, instalării şi întreţinerii  sistemelor de alarmare împotriva efracţiei, a componentelor acestora (în cazul în care se preconizează prestarea serviciilor respective);

– dovada dreptului de proprietate sau de locaţiune a spaţiilor destinate pentru funcţionarea dispeceratului de pază centralizat;

– dovada corespunderii încăperilor cerinţelor securităţii electrice;

– procesul-verbal privind măsurarea rezistenţei legăturii cu pământul;

– dovada corespunderii încăperilor cerinţelor securităţii anti-incendiare;

– certificatul naţional sau internaţional al calităţii pentru dispeceratul de pază centralizat, cu indicarea gradului de securitate corespunzător, conform normelor legislaţiei Uniunii Europene;

– dovada prezenţei echipamentului radio;

– certificatul naţional sau internaţional al calităţii pentru echipamentul radio, cu indicarea gradului de securitate corespunzător, conform normelor legislaţiei Uniunii Europene;

– dovada frecvenţelor utilizate;

– dovada permisiunii pentru utilizarea frecvenţelor radio;

– lista operatorilor dispeceratului de pază centralizat;

– lista gardienilor din care se vor constitui grupele mobile;

– lista automobilelor dotate şi echipate conform cerinţelor stabilite;

– dovada achitării taxei prevăzute la art.225 al Legii 283-XV din 04.07.2003, după adoptarea deciziei de eliberare a autorizaţiei.

Conform art.223 din Legea nr. 283-XV din 04.07.2003, termenul legal pentru eliberarea actului permisiv solicitat este de 10 zile lucrătoare.

Taxele de stat:

a) Taxa pentru eliberarea autorizaţiei pentru activitatea particulară de pază – 3250 lei.

b) Taxa pentru prelungirea autorizaţiei pentru activitatea particulară de pază – 1250 lei.

c) Taxa pentru reperfectarea autorizaţiei şi/sau eliberarea copiei de pe aceasta, inclusiv în cazul extinderii activităţii autorizate pe o nouă adresă (filială, subdiviziune separată), se stabileşte în proporţie de 10 la sută din taxa pentru eliberarea acesteia.

d) Taxa pentru eliberarea duplicatului autorizaţiei – 585 de lei.

Totodată, informaţia privind actele legislative şi normative care reglementează activitatea particulară de pază, procedura şi lista documentelor necesare în vederea obţinerii autorizaţiei pentru activitatea particulară de pază, precum şi lista organizaţiilor care deţin licenţă/autorizaţie pentru activitatea particulară de pază se poate accesa pe site-ul oficial al IGP „poliţia.md”, la compartimentul „utile” pe portalul „servicii publice”.

Cristina Parfeni

Inapoi la arhiva noutaților