[ X ]
[ X ]
Persoana supusă controlului de stat poate să conteste acțiunile acestuia dacă se consideră vătămată
24 Iulie

Persoana supusă controlului care se consideră vătămată într-un drept al său, recunoscut de lege, prin delegaţia de control, decizia de prelungire a duratei controlului sau prin procesul-verbal de control, prin acţiunile sau inacţiunile inspectorului este în drept să le conteste, în tot sau în parte, prin depunerea la organul de control a unei cereri prealabile de contestare, în formă scrisă. Procesul-verbal de control se contestă la organul de control dacă acesta nu conţine constatarea contravenţiei sau semne ale componenţei de infracţiune în condiţiile art.28 alin.(91); completat prin LP179 din 26.07.18.

Cererea prealabilă de contestare a delegaţiei de control, a deciziei de prelungire a duratei controlului sau a procesului-verbal de control în care nu sunt dispuse prescripţii sau măsuri restrictive se depune în termen de până la 30 de zile de la data în care persoanei supuse controlului i-a fost sau trebuia să-i fie adusă la cunoştinţă delegaţia de control, decizia de prelungire a duratei controlului sau, respectiv, procesul-verbal de control.

Cererea prealabilă de contestare a procesului-verbal de control în care a fost dispusă măsura restrictivă de suspendare a activităţii agentului economic se depune în termenul stabilit pentru executarea măsurii restrictive în cauză

Examinarea şi emiterea deciziei pe marginea cererii prealabile de contestare se realizează în termen de pînă la 10 zile lucrătoare de la data depunerii cererii. În cazul în care se contestă prescripţia sau măsura restrictivă, examinarea şi emiterea deciziei pe marginea cererii prealabile de contestare se realizează în termenul stabilit în procesul-verbal de control pentru executarea prescripţiei sau a măsurii restrictive, dar nu în mai mult de 10 zile lucrătoare de la data depunerii cererii. Examinarea şi emiterea deciziei pe marginea cererii prealabile de contestare a măsurii restrictive de suspendare a activităţii agentului economic se realizează în termen de până la 5 zile lucrătoare de la data depunerii cererii.

Contestarea prescripției și a măsurilor restrictive sau a părții sancționatorii din procesul-verbal de control suspendă efectul acestora doar în termenul și în limitele dispuse de organul de control după depunerea cererii prealabile de contestare şi doar la solicitarea persoanei supuse controlului;.

Acţiunile şi inacţiunile inspectorilor pot fi contestate la conducătorul organului de control, în formă scrisă.

Examinarea petițiilor şi cererilor prealabile de contestare, conform procedurii prealabile în contenciosul administrativ, depuse de persoana controlată la organul de control se efectuează doar în cadrul consiliilor de soluționare a disputelor, a căror funcționalitate este asigurată de către conducătorul organului de control. Consiliile de soluționare a disputelor funcționează în cadrul organului de control, iar din componența acestora fac parte, în mod obligatoriu, cel puţin trei reprezentanţi ai asociațiilor din mediul de afaceri (cu relevanță pentru domeniul de control sau aspectele contestate), conducătorii principalelor subdiviziuni din cadrul organului de control și reprezentantul autorității publice centrale aferente domeniului. Reprezentant al asociaţiilor din mediul de afaceri, în sensul prezentei legi, este asociaţia aleasă în mod transparent şi public, conform procedurii stabilite de Guvern. Consiliile de soluţionare a disputelor îşi organizează şi îşi desfăşoară activitatea conform regulamentului-cadru aprobat de Guvern.

Decizia cu privire la rezultatele examinării cererii prealabile de contestare poate fi contestată în instanţa de contencios administrativ în termenele şi în condiţiile prevăzute de Legea contenciosului administrativ nr.793/2000, cu excepţia deciziei cu privire la rezultatele examinării cererii prealabile de contestare, emisă în cazul prevăzut la art.28 alin.(9) completat prin LP179 din 26.07.18.

În scopul examinării practicilor sistemice defectuoase în domeniul controlului de stat este creat Consiliul Național de Soluționare a Disputelor în Domeniul Controlului de Stat (în continuare – Consiliu Național). Consiliul Național nu soluționează petiții individuale, acestea fiind examinate doar în calitate de exemple pentru atestarea carențelor în lege sau aplicării defectuoase a legii. Regulamentul Consiliului Național este aprobat de Guvern.

Funcționalitatea Consiliului Național este asigurată de autoritatea de supraveghere a controalelor. Membrii Consiliului Național sunt conducătorii organelor de control, reprezentanți ai asociațiilor de întreprinzători (sau din mediul de afaceri), aleși pe principii de paritate, și conducătorul autorității de supraveghere a controalelor, care prezidează ședințele consiliului. Ședințele Consiliului Național se desfășoară având în vedere petițiile/adresările survenite sau temele propuse de membri și se încheie cu adoptarea deciziilor obligatorii pentru membrii vizați.

Inapoi la arhiva noutaților