[ X ]
(INTERVIU) Raisa Dogaru, directoare ANOFM: „Noua lege va contribui la creștere economică și la o valorificare mai bună a resurselor umane”
22 Septembrie

Noua lege cu privire la promovarea ocupării și asigurării de șomaj, care va intra în vigoare la 10 februarie 2019, a fost una așteptată de toți cei din domeniu. Cea mai grea misiune, revine Agenției Naționale pentru Ocupare Forței de Muncă, care trebuie să asigure buna implementare a acestei legi, care, de altfel, corespunde în totalitate practicilor internaționale. Despre oportunitățile ce vor apărea urmare a implementării legii respective, dar și provocările ce stau în fața ANOFM, reporterul CURENTUL a discutat cu Raisa Dogaru, directoarea agenției.

C.: Care sunt cele mai importante provocări ale ANOFM pentru a fi flexibilă și eficientă pe piața muncii?

R.D.: Piața muncii se caracterizează de ceva timp prin cerere scăzută a locurilor de muncă în mediul rural. La agențiile teritoriale pentru ocuparea forței de muncă în permanență cca 80% din locurile de muncă sunt în mediul urban. Avem deficit al forței de muncă în mai multe sectoare în mare parte datorită migrației înalte. Aceasta duce la necorespunderea cererii cu oferta de muncă. O problemă este ponderea înaltă a persoanelor care nu au o calificare. Cca 60% din șomerii în evidență nu au o profesie. De asemenea, aș menționa că în comparație cu anii precedenți este în creștere numărul persoanelor care întâmpină mai multe baiere la angajarea în câmpul muncii, aici aș menționa persoane din mediul rural, care nu sunt suficient de pregătite, dar care nici nu ușor acceptă să urmeze un curs de calificare, persoanele care au îngrijit de copii și s-au reîntors pe piața muncii, dar care nu sunt suficient de mobile la angajarea în câmpul muncii, deoarece nu au cu cine lăsa copii (nu are cine să le ia copii de la grădinițe), nu sunt suficient de dezvoltate serviciile la care ar putea apela familiile cu copii mici, persoanele cu dizabilități întâmpină bariere de acces fizic în procesul de angajare și la instruire, dar și angajatorii nu sunt motivați să accepte persoane cu dizabilități, persoanele în vârstă de 50 ani și peste, care mai greu sunt acceptate de angajatori. Pentru a fi flexibili și eficienți trebuie să avem personal suficient și bine instruit, să avem o bună conlucrare cu partenerii pe piața muncii și resurse suficiente pentru a reuși. La implementarea noilor măsuri pe piața muncii, avem nevoie de asistență, de cunoașterea practicilor internaționale.

C.: Care sunt oportunitățile prevăzute în noua lege cu privire la promovarea ocupării și asigurării de șomaj? Ce diferit este de serviciile prestate actualmente de către serviciul de ocupare? Cum vă comparați cu alte servicii de ocupare din alte țări?

R.D.: Noua lege prevede prestarea în continuare a mai multor servicii de către ANOFM și structurile sale teritoriale precum și un șir de noi măsuri de ocupare, care stimulează angajatorii să angajeze persoane care întâmpină bariere pe piața muncii. Serviciile și măsurile în mare parte sunt preluate din practica internațională. Luând în considerație că barierele sunt diferite și măsurile de politică sunt la fel diferite, de asemenea ține și de posibilitățile financiare ale statului. ANOFM în toate timpurile a asigurat și protecția socială în caz de șomaj, această responsabilitate în contextul noii legi este împărțită la 2 instituții, ANOFM îi revine sarcina de acordare, suspendare și încetare a dreptului la ajutor de șomaj, iar Casei Naționale de Asigurări Sociale îi revine sarcina de stabilire a mărimii, duratei și de finanțare a ajutorului de șomaj, deoarece resursele financiare pentru această politică se alocă din Bugetul asigurărilor sociale de stat. Implementarea eficientă a noii legi va contribui la îmbunătățirea imaginii ANOFM, cu rolul său mai pro-activ pe piața muncii și a statului în acest domeniu foarte important.

Implementarea serviciilor și programelor va contribui la introducerea în circuitul economic a abilităților persoanelor, care de fapt va contribui la creștere economică și la o valorificare mai bună a resurselor umane.

De fapt, tabelul de mai jos, explică foarte clar ce prevede această lege atât de importantă pentru piața muncii.

Servicii În ce constă? Cine au dreptul?
Informare privind piața muncii (și în legislația actuală) Oferirea de informații cu privire la cererea și oferta de muncăServiciile și măsurile în vederea plasării în câmpul munciiCondițiile de acces la servicii și măsuri

Abilitățile și calificările persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă

Locurile de muncă și condițiile de ocupare (cele înregistrate la ANOFM)

Angajatorii și persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă, inclusiv șomerii 
Intermediere a munciiactivitate de bază (și în legislația actuală) Mijlocirea între eventualii angajați și angajatori în vederea satisfacerii ambelor părți , informarea despre locurile de muncă vacante, organizarea de târguri ale locurilor de muncă, a activităților de recrutare, selectarea candidaților corespunzători cerințelor înaintate de angajatoriIntermedierea electronica/ punerea automata în corespundere a cererilor și ofertelor de muncă prin intermediul tehnologiilor informaționale Angajatorii și persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă, inclusivșomerii
Servicii de preconcediere (și în legislația actuală) Punerea la dispoziție a informației despre prevederile legale cu privire la asigurarea de șomaj și serviciile și măsurile de ocupare de care pot beneficia, locurile de muncă, instruire în modalitățile de căutare a unui loc de muncă,oferirea posibilităților de formare profesională Persoanele preavizate în legătură cu lichidarea unității,reducerea numărului sau a statelor de personal
Ghidarea în carieră(și în legislația actuală) Susținerea în identificareaoportunităților educaționale și include: informare cu privire la profesii, specificul pieței muncii, autocunoaștere, consultanță în elaborarea instrumentelor de marketing personal și ajutor la luarea deciziei privind cariera, sprijinirea persoanei în vederea corelării abilităților, aptitudinilor,studiilor cu interesele profesionale și solicitările de pe piața muncii Persoanele aflate în căutare a unui loc de muncă, șomerii, elevii
Reabilitarea profesională a persoanelor cu dezabilități (și în legislația actuală, doar pentru persoanele cu dizabilități locomotorii) Reabilitarea se prestează în cadrul instituțiilor și centrelor de reabilitare profesională specializate la îndreptarea ANOFM în conformitate cu recomandările conținute în Programul individual de reabilitare și incluziune socială a persoanei cu dizabilități,elaborate de către Consiliul Național pentru Determinarea Dezabilității și Capacității de Muncă. Persoanele cu dezabilități înregistrate în calitate de șomeri la structurile teritoriale ale ANOFM
Măsurile de ocupare Ce presupun? Cine beneficiază? Grupul țintă?
Formarea profesională(și în legislația actuală)  Antrenarea șomerilor la cursuri de calificare, recalificare,perfecționare, care este realizată de către furnizori  de servicii de formare profesională publici sau private, servicii pe care ANOFM le procură în conformitate cu legislația. Conform noii legi în afară de cursuri ,formarea presupune instruirea la locul demuncă în cadrul unității, stagii profesionale și certificarea cunoștințelor și competențelor dobândite în context de educație non-formală și informală.Șomerii beneficiază de bursă în cuantum de 15% din salariul mediu pe economie pentru anul precedent, li se achită transportul, cazarea (20% din salariul mediu lunar pe economie pentru anul precedent pentru fiecare luna de închiriere) Șomerii 
Instruirea la locul de muncă * nou Programul de instruire se elaborează de furnizorul de servicii de formare profesională în comun cu angajatorul și se aprobă în conformitate cu legislația în vigoare în domeniul educației (cca 80% din program are loc la întreprindere)Angajatorii care asigură instruirea la locul de muncă beneficiază de o subvenție 30% din salariul mediu lunarȘomerii beneficiază de bursă în cuantum de 15% din salariul mediu pe economie pentru anul precedent, li se achită transportul, cazarea (20% din salariul mediu lunar pe economie pentru anul precedent pentru fiecare luna de închiriere) ȘomeriiAngajatorii, instituțiile de învățământ
Stagiul profesional*nou Stagiul profesional are loc în cadrul întreprinderii pentru șomerii care dețin deja profesie , dar nu au experiență, și durează până la 4 luni.Șomerul beneficiază de bursă cuantum de 15% din salariul mediu pe economie pentru anul precedent, li se achită transportul, cazarea (20% din salariul mediu lunar pe economie pentru anul precedent pentru fiecare luna de închiriere)Angajatorii care asigură stagiul profesional beneficiază de o subvenție 30% din salariul mediu lunar pe economie pe anul precedent Șomeriiangajatorii
Certificarea  cunoștințelor și competențelor dobândite în context de educație nonformală și informală.*nou Se efectuează pentru șomerii care dețin competențe, identificate ca urmare a ghidării în carieră , și se realizează de o structură abilitată în acest sens, conform actelor în domeniul educației Șomerii
Subvenționarea locurilor de muncă*nou Se organizează pentru șomerii care necesită suport suplimentar pe piața muncii cu scopul facilitării intrării în câmpul muncii unor categorii vulnerabile stipulate în lege.Angajatorul care angajează pe o perioadă nedeterminată șomeri din grupuri vulnerabile primesc subvenții lunare în sumă de 30% din salariu mediu lunar pe economie pe anul precedent pe un termen de 6 luni pentru fiecare șomer angajat. Subvenția se acordă în scopul compensării parțiale a salariului șomerului angajat. Șomerii  din următoarele grupuri vulnerabile: persoane cu dizabilități,persoane cu vârsta de 50 ani și peste,persoanele eliberate din detenție, victimele traficului de ființe umane,persoanele care se le luptă cu consumul de substanțe stupefiante ori psihotrope, victimele violenței în familieAngajatorii
Suport pentru crearea și adaptarea locului de muncă.* Nou Angajatorii și șomerii care creează sau adaptează locurile de muncă pot beneficia de suport care constă în:1)subvenții pentru crearea sau adaptarea locurilor de muncă pentru persoanele cu dezabilități.Agenția Națională compensează 50% din costurile necesare, dar mărimea subvenției nu poate depăși 10 salarii medii lunare pe economie pe anul precedent pentru fiecare loc de muncă creat sau adaptat.2)2)consultanță, asistență și sprijin prin acordarea unei subvenții care constituie 50% din cheltuieli  pentru acoperirea cheltuielilor necesare inițierii afacerii, precum și pentru dotarea locului de muncă creat

3)susținerea proiectelor de inițiative locale, care constau în acordarea de subvenții pentru susținerea proiectelor de inițiative locale prin care se creează locuri de muncă și se angajează șomeri înregistrați la ANOFM. Subvențiile se acordă în condițiile acoperirii de către întreprindere a 35% din costul proiectului, iar cuantumul subvenției acordate nu poate depăși 65% din cost, dar nu mai mult de 10 salarii medii pe economie pe anul precedent. Proiectele de inițiative locale  se vor implementa în localitățile rurale cu un nivel înalt al șomajului, stabilite de Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale

AngajatoriiȘomerii din rândulpersoanelor cu dezabilități. 

Șomerii care au potențial să își deschidă afaceri

(nu se specifică vârsta)

Stimularea mobilității forței de muncă(și în legislația actuală) Acordarea unei indemnizații unice egală cu un salariu mediu pe economie pe anul precedent șomerului care se angajează la un loc de muncă într-o altă localitate la o distanță mai mare de 20 km de localitatea unde își are domiciliul.Acordarea unei indemnizații unice egală cu 5  salarii medii pe economie pe anul precedent șomerului care se angajează la un loc de muncă într-o altă localitate și ulterior angajării își schimbă domiciliul Șomerii din mediul rural

C.: Putem afirma că noua lege corespunde practicilor internaționale în domeniu?

R. D.: Da, cu siguranță putem afirma că, noul cadru legislativ și instituțional corespunde practicilor internaționale în domeniu. ANOFM prestează servicii moderne de ocupare care corespund prevederilor Convenției nr. 88 a Organizației Internaționale a Muncii (ILO), ratificată de Parlamentul Republicii Moldova în anul 1996. Dar sunt și diferențe desigur, deoarece fiecare țară dezvoltă legislația care să acopere necesitățile pieței muncii naționale. Nu am avut dezvoltate măsurile de stimulare a angajatorilor pentru angajarea persoanelor vulnerabile, care este unul foarte necesar și care este în noua lege. ANOFM a beneficiat de asistență în cadrul unor proiecte și a îmbunătățit serviciile, pot menționa unele: dezvoltarea canalelor de comunicare cu clienții (angajatorii și persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă) pagina web www.anofm.md, portalul www.angajat.md , platforma electronica a târgului online www.e-angajare.md , platforma internă de comunicare intranet, crearea centrului de informare, a centrului de Apel, 3 centre de ghidare în carieră, chestionarea agenților economici și elaborarea prognozei pe termen scurt și a barometrelor profesiilor nivel național și regional, profilarea șomerilor și implementarea planurilor individuale de angajare, implementarea managementului bazat pe obiective (rezultate), instruirea personalului în mai multe domenii, inclusiv cu privire la colaborarea cu angajatorii, toate cele enumerate având durabilitate. Serviciile de ocupare din alte țări sunt amplasate în spații moderne, sunt mai bine dotate, pentru a atrage clienții și a presta servicii de calitate, aceasta de fapt rămâne a fi o problemă la care trebuie să găsim soluții în comun cu autoritățile publice.

C.: Dar care e rolul altor parteneri, a autorităților publice la implementarea politicii de ocupare?

R.D..: Legea nouă prevede foarte bine și clar responsabilitățile Ministerului Sănătății, Muncii, Protecției Sociale, a altor ministere, care țin de elaborarea și promovarea actelor legislative și normative, a autorităților publice locale, care participă la elaborarea planurilor de acțiuni și colaborează la implementarea serviciilor și măsurilor de ocupare a forței de muncă, a partenerilor sociali , care au o mare responsabilitate atât la elaborarea cât și implementarea politicilor în domeniul promovării ocupării forței de muncă. Se prevede crearea consiliilor tripartite pe lângă ANOFM și pe lângă fiecare subdiviziune teritorială cu participarea sindicatelor, patronatelor. Este prevăzut și rolul organizațiilor necomerciale , care de asemenea pot participa în consiliile tripartite cu rol consultative, care reprezintă interesele persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă și pot veni cu propuneri de îmbunătățire a politicilor, precum și să participe la elaborarea acestora. Eficiența la implementarea noii legi depinde foarte mult de un parteneriatul dezvoltat și de buna comunicare între instituții atât de nivel central, cât și local. ANOFM va scoate în evidență practicile bune la acest capitol în vederea luării deciziilor cât mai calitative de intervenție pe piața muncii.

C.: Cu ce probleme vă confruntați la implementarea noii legi, care prevede un volum suplimentar de lucru pentru structurile teritoriale precum și la nivel național?

R.D.: Cea mai mare problemă este că sistemul informațional nu mai corespunde cerințelor, sunt necesare resurse pentru un nou sistem. Aceasta va crea impedimente la luarea deciziilor la implementarea măsurilor de ocupare și de organizare a finanțării centralizate a măsurilor. Pentru a implementa noile măsuri este necesară instruirea tuturor angajaților pentru a cunoaște foarte bine procedurile de implementare a legii, care urmează să fie aprobate de Guvern, o divizare a muncii foarte bună, având în vedere și reducerea de personal anunțată, stabilirea sarcinilor și atribuțiilor fiecărui angajat pentru a implementa corect legislația, deoarece resursele direcționate spre piața muncii din bugetul statului trebuie corect gestionate, un management financiar și de control care să asigure buna implementare.

C.: Vă mulțumim!

Inapoi la arhiva noutaților