[ X ]
[ X ]
[ X ]
CCRM a examinat Raportul auditului conformității privind Fondul Național de Dezvoltare a Agriculturii
17 Decembrie

Curtea de Conturi a examinat, în cadrul ședinței din 16 decembrie curent, Raportul auditului de conformitate ”Acordarea sprijinului financiar din Fondul Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural a fost efectuată conform criteriilor stabilite?”, transmite CURENTUL.

În Republica Moldova au fost desfășurate numeroase activități de dezvoltare și susținere a producătorilor agricoli, fiind implementate proiecte și programe, care au avut finanțare atât externă cât și internă. Obiectivele programelor și a proiectelor finanțate au fost de a dezvolta sectorul agricol al Republicii Moldova și de a susține producătorii locali în inițierea și dezvoltarea afacerilor mici și mijlocii.

Pentru subvenționarea investițiilor aferente obiectivelor și măsurilor de sprijin, incluse în Strategia națională de dezvoltare agricolă și rurală (FNDAMR), s-a instituit Fondul național de dezvoltare a agriculturii și mediului rural, care se formează din alocațiile anuale de la bugetul de stat, ca poziție distinsă pentru politica de subvenționare în agricultură și mediul rural, precum și din alte surse. În anul 2018, pentru realizarea măsurilor finanțate din FNDAMR, în bugetul de stat au fost aprobate 900,0 mil. lei.

Astfel, auditul a fost inițiat pentru o asigurare rezonabilă referitor la faptul că acordarea subvențiilor din FNDAMR s-a efectuat conform cadrului regulator relevant, iar sistemul de control intern și managerial al Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediu (MADRM) și Agenției de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA) este unul conform și respectă regulile aferente gestiunii legale și regulamentare a fondurilor publice destinate subvenționării producătorilor agricoli.

În cadrul misiunii de audit au fost colectate și analizate probe de audit analitice din cadrul Ministerului Agriculturii Dezvoltării Regionale și Mediu, Agenției de Intervenție și Plăți pentru Agricultură și verificate 412 dosare ale beneficiarilor de subvenții, ale 88 de producători agricoli în valoare de 116,7 mil. lei, precum și au fost discutate problematici aferente domeniilor auditate.

Ca urmare a misiunii de audit au fost depistate neconformități și carențe, care au stat la baza exprimării concluziei generale de audit. Astfel:

Acordarea mijloacelor pentru stimularea mecanismului de asigurare a riscurilor în agricultură s-a efectuat cu nerespectarea prevederilor cadrului regulator.

Deși, cadrul regulator stipulează expres că subvențiile se acordă în baza contractului de asigurare, acesta nu face parte din lista documentelor necesare pentru depunerea dosarului de solicitare a sprijinului financiar, ultimul fiind substituit cu copia de pe polița de asigurare. Situația constatată este consecință a neconcordanței prevederilor din diferite acte normative ce vizează domeniul auditat.

Nu au fost respectate criteriile de eligibilitate în acordarea subvențiilor în avans pentru 14 producători agricoli;
Aprobarea și autorizarea subvențiilor de către AIPA în mărime de 0,07 mil. lei s-a acceptat cu nerespectarea cadrului regulator;
AIPA nu a ținut cont de mărimea maximă a sprijinului financiar care poate fi acordat unui producător agricol în cadrul unui an de subvenționare, fiind admisă finanțarea neregulamentară în sumă de 0,1 mil. lei;
Un beneficiar a depus 2 dosare în cadrul uneia și aceleiași măsuri, beneficiind astfel neregulamentar de 0,04 mil.lei;
AIPA a aprobat și autorizat sprijinului financiar în mărime de 1,3 mil. lei în lipsa examinării la fața locului a obiectului investiției;
AIPA a achitat neregulamentar subvenții în cuantumuri majorate în sumă de 1,1 mil. lei;
Persistă riscuri sporite de majorare neîntemeiată a volumului de lucrări, reieșind din faptul că de către unul și același antreprenor a fost întocmit atât proiectul cât și a fost efectuată executarea construcției;
Regulamentul nu include restricții privitor la subvenționarea tranzacțiilor între companiile afiliate ceea ce a dus la majorarea costului utilajului și ca urmare a mărimii subvenției acordate;
Cadrul normativ eferent principiilor de subvenționare în dezvoltarea agriculturii și mediului rural include prevederi ambigue;
Activitatea de monitorizare și post inspecție necesită îmbunătățiri, prin elaborarea și aprobarea unor criterii de selectare a beneficiarilor de subvenții care urmează a fi verificați;
Sistemul Informațional Automatizat „Evidența solicitanților și beneficiarilor de subvenții” nu este racordat la prevederile legale aferente desfășurării de către AIPA a activității de subvenționare.
Constatările echipei de audit au evidențiat prezența unor nereguli și deficiențe în desfășurarea procesului de subvenționare a producătorilor agricoli.

O parte din deficiențele constatate sunt datorate neconcordanțelor și vidului în cadrul regulator relevant, fiind necesară întreprinderea unor măsuri urgente de adaptare și armonizare a prevederilor acestora pentru gestionarea conformă, eficientă și economă a cheltuielilor efectuate din mijloacele Fondul Național de Dezvoltare în Agricultură și Mediu Rural.

De asemenea, sunt necesare măsuri de consolidare a controlului intern instituit în cadrul Agenției de Intervenție și Plăți pentru Agricultură pentru neadmiterea abaterilor de la cadrul regulator aferent criteriilor de eligibilitate necesare pentru obținerea subvențiilor de la bugetul de stat, precum și fortificarea măsurilor pentru recuperarea la bugetul de stat a subvențiilor acordate neeligibil.

Cristina Pendea

Inapoi la arhiva noutaților