[ X ]
[ X ]
[ X ]
Auditul rapoartelor financiare consolidate ale Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului
30 Iunie

Curtea de Conturi a Republicii Moldova a examinat, în cadrul ședinței din 29 iunie curent, Raportul auditului asupra rapoartelor financiare consolidate ale Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului (MADRM) încheiate la 31 decembrie, transmite CURENTUL.

Misiunea de audit a avut drept scop de a testa, sub toate aspectele semnificative, dacă rapoartele financiare consolidate ale Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, încheiate la 31 decembrie 2019, prezintă o imagine corectă și fidelă în conformitate cu cadrul de raportare financiară aplicabil și, în ansamblul sau, nu conțin denaturări semnificative, datorate fraudei sau erorii.

Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului este organul central de specialitate al administrației publice, care asigură realizarea politicii guvernamentale în domeniile de activitate ce îi sunt încredințate.

În anul 2019, MADRM a gestionat resurse în valoare de 1994,55 mil. lei cheltuieli și active nefinanciare în sumă de 2051,74 mil. lei, unde nivelul de realizare a veniturilor a constitut 89,07%, a cheltuielilor și activelor nefinanciare – 81,64%, soldul alocațiilor neutilizate la finele anului bugetar constituind 461,12 mil. lei.

Conform datelor bilanțului contabil, în anul 2019, Ministerul și entitățile din subordine au administrat patrimoniu în valoare totală de 3,2 miliarde lei, dintre care 2,8 miliarde reprezintă patrimoniul gestionat de MADRM și a instituțiilor din subordine, iar 454,61 mil. lei sau 13,8% constituie patrimoniul instituțiilor de învățământ tehnic (Colegii și Centre de Excelență). Aici se precizează că, de la 01.01.2019 instituțiile de învățământ au fost excluse din sistemul bugetar, fiind trecute la autogestiune. Însă neîntocmirea sau neaprobarea de către MADRM a actelor de primire-predare până la finele anului 2019, a determinat includerea soldurilor Colegiilor și a Centrelor de Excelență, la valoarea din 31.12.2018, în raportul consolidat al MADRM, în sume egale la începutul și la finele anului 2019.

MADRM și entitățile din subordine, în anul 2019, nu au asigurat evaluarea și înregistrarea în evidența contabilă a tuturor bunurilor publice deținute, fiind astfel denaturate informațiile din situațiile financiare și patrimoniale, riscul de neasigurare a integrității și de înstrăinare necontrolată a bunurilor proprietate publică a statului fiind semnificativ.

Pe parcursul misiunii de audit, au fost depistate un șir de carențe la înregistrarea și administrarea patrimoniului. Astfel, se atestă deficiențe aferente gestionării patrimoniului, care se rezumă la neînregistrarea drepturilor patrimoniale asupra a 155 de bunuri imobile (clădiri), dintre care 86 de bunuri imobile sunt contabilizate în valoare de 58,7 mil. lei, precum și asupra 156 de loturi de teren (cu suprafața de 1,8 mii ha), situație care poate condiționa riscuri majore referitoare integrității bunurilor patrimoniale gestionate de către entitățile auditate

De asemenea, s-a atestat neraportarea sau raportarea eronată către Agenția Proprietății Publice (APP) a datelor aferente bunurilor gestionate. Așa dar, nu au fost incluse în dările de seamă prezentate APP 91 de bunuri imobile și 5 loturi de teren cu suprafața de totală de 57,2 ha, fapt ce a denaturat semnificativ datele din Registrul bunurilor imobile proprietate publică a statului, nefiind asigurată plenitudinea, veridicitatea și credibilitatea informațiilor incluse în acesta. Totodată, s-au constatat devieri și în valoarea bunurilor imobile și terenurilor incluse în aceste Rapoarte. Astfel, valoarea unor bunuri imobile a fost diminuată cu 61,2 mil. lei, iar a terenurilor cu 38,3 mil. lei.

O situație specifică a fost constatată cu referire la proprietatea Republicii Moldova aflată peste hotarele țării. Astfel, la evidența Institutului de Cercetări pentru Culturile de Câmp ,,Selecția” se află baza de odihnă „Selecția” (36 de căsuțe de lemn în valoare de 1,3 mil. lei), amplasată în or. Zatoka, r. Belgorod-Dnestrovsc, reg. Odessa, Ucraina, care a fost construită în anul 1970. Prin nerespectarea prevederilor contractuale, arendașul, cetățean al Ucrainei, fără a coordona cu Institutul, a demolat bunurile Institutului, pe teren fiind construite imobile capitale cu 2 nivele.

Deși, Institutul ,,Selecția” pe parcursul anilor a înaintat mai multe adresări către autoritățile ucrainene, situația a rămas nesoluționată, în special având în vedere că în anul 2013 Procuratura r. Belgorod – Dnestrovsc a comunicat despre clasarea dosarului penal, invocând drept temei eliberarea unei persoane de răspundere penală.

În aceste condiții s-a stabilit că, neînregistrarea drepturilor patrimoniale, imposibilitatea de a controla proprietatea amplasată peste hotarele țării, dar și incapacitatea de a acționa de sine stătător în apărarea drepturilor în fața organelor statale în țările de reședință, a dus la preluarea abuzivă de către persoanele terțe din aceste țări a proprietății Republicii Moldova.

În procesul misiunii de audit s-a stabilit că, în cadrul entităților MADRM, ca și în anii precedenți, nu a fost asigurată casarea regulamentară a mijloacelor fixe. Astfel, din 8 instituții care au casat în anul 2019 mijloace fixe în valoare totală de 6,3 mil. lei, 2 instituții au efectuat casarea în lipsa autorizației MADRM. Totodată, MADRM a emis neregulamentar autorizația privind casarea de către Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) a bunurilor imobile amplasate pe teritoriul Transnistriei cu o valoare de 0,4 mil. lei, deși, ca și în anii precedenți acestea nu au fost supuse inventarierii, starea lor și existența fizică nefiind real stabilită, factorii de decizie (SHS, Comisia de casare, MADRM) nerespectând toate prevederile regulamentare privind casarea mijloacelor fixe.

Un alt aspect însemnat constituie acumularea unui număr semnificativ de zile de concediu anual nefolosite, astfel la doar 9 entități, numărul acestora la situația din 31.12.2019 constituia 15702 zile. Această situație determină un risc sporit de suportare a unor cheltuieli viitoare, care ar afecta buna execuție a bugetelor instituționale. Prin urmare este imperios ca MADRM și instituțiile din subordine să promoveze și să implementeze un management eficient al resurselor umane în vederea reducerii numărului de zile de concediu anual nefolosite și remedierea riscului de dezechilibru financiar potențial.

Insuficiența personalului în cadrul subdiviziunii financiar administrative a MADRM, constituie o carență esențială, deoarece, ca urmare a reformei autorităților publice centrale din 2017, numărul de personal conform schemei de state a fost diminuat de la 25 de unități (cumulativ pe trei ministere) până la 9 unități de personal sau cu 64%, deși volumul alocațiilor gestionat prin noul minister a rămas la același nivel. Din această cauză, pe parcursul a mai multor ani, MADRM nu respectă termenii de prezentare a rapoartelor financiare anuale către Ministerul Finanțelor, afectând generalizarea rapoartelor anuale a întregului buget de stat. În acest scop este necesară revizuirea statelor de personal al MADRM, precum și elaborarea de către Ministerul Finanțelor, responsabil de elaborarea politicilor de salarizare în sistemul bugetar, a criteriilor clare și exhaustive privitor la necesarul de personal în direcțiile, serviciile responsabile de domeniul financiar-contabil în cadrul ministerelor de ramură.

Rezumând cele relatate, Curtea de Conturi consideră că, probele de audit obținute și expuse în proiectul Raportului de audit sunt suficiente și adecvate pentru a servi drept bază pentru opinia de audit, determinată de efectul denaturărilor semnificative, precum că, cu excepția efectelor aspectelor descrise în secțiunea Baza pentru opinie, rapoartele financiare consolidate ale MADRM încheiate la 31.12.2019, sub toate aspectele semnificative, oferă o imagine corectă și fidelă în conformitate cu cadrul de raportare financiară aplicabil.

Cristina Pendea

Inapoi la arhiva noutaților